Εγχειρίδιο Ποιότητας

Η Real Cert ανέπτυξε, εφαρμόζει και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου.

Με το Εγχειρίδιο Ποιότητας η εταιρεία παρουσιάζει τον τρόπο με την οποίο συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του προτύπου και μέσα από αυτό παρουσιάζεται η δέσμευση της εταιρείας απέναντι στα θέματα ποιότητας καθώς και ο τρόπος αλληλεπίδρασης των δόμων, διαδικασιών και ρολών του συστήματος.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι κοινοποιήσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο και αναθεωρείται όποτε τροποποιούνται στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της εταιρείας στα πλαίσια του βασικού της στόχου για Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα της, έχει εξαγγείλει μια σειρά δεσμεύσεων που αναφέρονται στην Πολιτική Ποιότητας και στο πλαίσιο λειτουργιάς της με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015 ελέγχει το περιεχόμενο της πολιτικής κάθε χρόνο και ανανεώνει την Πολιτική ποιότητας της όταν κρίνεται αναγκαίο.

Apply Today

Πολιτική Ποιότητας

Σκοπός της Real Cert είναι η καθιέρωσή της στο χώρο των Πιστοποιήσεων ανθρώπινου δυναμικού και στόχο η πιστοποίηση να αποτελεί έγκυρο και ουσιαστικό εφόδιο σε κάθε εργαζόμενο ή επιχείρηση, σε όλα τα επαγγελματικά πεδία. Η υλοποίηση των παραπάνω απαιτεί εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας των υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει την αμεροληψία, αξιοπιστία του και ακεραιότητα τόσο του προσωπικού μας όσο και των εξωτερικών συνεργατών μας.

Η Real Cert ως Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ,  πληροί τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. 121929/Η/31-7-2014 (ΦΕΚ 2123/Β’/1-8-2014) Κ.Υ.Α.

Η Real Cert διαθέτει τους πόρους, τα μέσα και τις μεθόδους που απαιτούνται έτσι ώστε να υλοποιούνται χωρίς προβλήματα οι απαιτούμενες διαδικασίες της πιστοποίησης.

Οι όροι και τα προαπαιτούμενα για την κάθε πιστοποίηση είναι προσδιορισμένες με σαφήνεια και είναι προσβάσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης είναι βασισμένες στις απαιτήσεις των προτύπων αναφοράς, της νομοθεσίας και των ειδικών κανόνων των εκάστοτε σχημάτων πιστοποίησης. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης γνωστοποιούνται στους υποψήφιους πριν από τη διαδικασία εξετάσεων και στην περίπτωση αλλαγών ενημερώνονται άμεσα όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η επίτευξη των στόχων της Real Cert βασίζεται στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας. Η αρχή στην οποία στηρίζονται όλες οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και πρακτικές για την επίτευξη των στόχων του φορέα είναι η πολιτική ποιότητας που εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους και εξωτερικούς συνεργάτες της Real Cert, οι οποίοι δεσμεύονται από τον κώδικα δεοντολογίας του Φορέα για την τήρηση των κανόνων του, με την έγγραφη αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας, αποδεικνύοντας έτσι ότι σέβονται και ακολουθούν την πολιτική του. Ο Φορέας πιστοποίησης έχει την πλήρη νομική ευθύνη της διαδικασίας και των αποφάσεων πιστοποίησης που απορρέουν από τις διαδικασίες του.

Ο Φορέας πιστοποίησης διαθέτει ικανό και υπεύθυνο προσωπικό που διαφυλάττει την ακεραιότητα και αμεροληψίας των αποφάσεων του και δεν εμπλέκεται σε υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους υποψηφίους. Επίσης οι ιδιοκτήτες και οι εξωτερικοί συνεργάτες του φορέα που θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάζουν είτε την εξεταστική διαδικασία, είτε την απόφαση πιστοποίησης. Ο έλεγχος για την τήρηση των διαδικασιών που εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την αμεροληψία των αποφάσεων πιστοποίησης είναι ευθύνη του Συμβουλίου Πιστοποίησης του Φορέα.

Τόσο το προσωπικό όσο και οι συνεργάτες του φορέα πιστοποίησης είναι πάντα σε καθεστώς που εξασφαλίζει τη συνεχή εκπαίδευση για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους, έτσι ώστε να διατηρεί υψηλό βαθμό εξυπηρέτησης σε όλα τα στάδια της πιστοποίησής των υποψηφίων.

Για το προσωπικό και τους συνεργάτες του φορέα προφέρεται ένα σύγχρονο και επαγγελματικά δίκαιο περιβάλλον εργασίας που ευνοεί και επιβραβεύει την καινοτομία, την ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών, τις καλές επιδόσεις, την περαιτέρω απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και την υπευθυνότητα και ομαδικότητα στον τρόπο και χώρο της εργασίας.

Apply Today

Συμβούλιο Πιστοποίησης

Στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της PRO-Cert υπάρχει εκπροσώπηση θεσμικών φορέων που έχουν σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερο με όλο το φάσμα που εκπροσωπεί τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η κυρία αποστολή του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι η παροχή  γνώσης και εμπειρίας σε θέματα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και να θέτει τις απαιτούμενες ενέργειες και κανόνες λειτουργίας, με σκοπό τη διατήρησης και διασφάλιση  του κύρους του Φορέα Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι:

  • Επιβλέπει και Ελέγχει κάθε διαδικασία που εφαρμόζεται μέσω της PRO-Cert, διαφυλάσσοντας με αυτό τον τρόπο την ακεραιότητα του συστήματος πιστοποίησης.
  • Υποβάλει η/και Εγκρίνει όλα τα νέα ή τα υπό εξέταση σχήματα πιστοποίησης για να εισαχθούν στις ήδη διαθέσιμες υπηρεσίες της PRO-Cert.
  • Εισηγείται στη Διοίκηση του φορέα για θέματα πολιτικών σχετικά με τη λειτουργία του ως φορέα πιστοποίησης, εξασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται, επαρκούν για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της αγοράς.
  • Εξασφαλίζει ότι στη λειτουργία της PRO-Cert δεν δημιουργούνται τριβές και συγκρούσεις συμφερόντων που θα είχαν σαν αποτέλεσμα την διαταραχή στην ακεραιότητα και αμεροληψία των αποφάσεών του φορέα.
  • Επιβλέπει το όλο σύστημα Πιστοποίησης έτσι ώστε να μην ξεφεύγει από τους κανόνες λειτουργιάς.
  • Παρέχει υποστήριξη στη διοίκηση της PRO-Cert σε νομικά θέματα έτσι ώστε να μην δημιουργούνται καταστάσεις που αποδυναμώνουν το κυρός και την αξιοπιστία του φορέα πιστοποίησης.
  • Διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί ενστάσεων και καταγγελιών για την επίλυση των προβληματικών καταστάσεων.
  • Αποφασίζει την ανάκληση από κατόχους που θα προβούν σε μη κανονική χρήσης των πιστοποιητικών τους.
Apply Today

Αποφάσεις Χορήγησης Πιστοποιητικών

Στις Αποφάσεις Χορήγησης Πιστοποιητικών μπορείτε να δείτε όλες τις αποφάσεις έκδοσης πιστοποιήσεων από το φορέα Real Cert.

Id Μήνας Έτος Αρχείο
1 Οκτώβριος 2021 Απόφαση 10/2021
2 Νοέμβριος 2021 Απόφαση 11/2021
3 Δεκέμβριος 2021 Απόφαση 12/2021
4 Ιανουάριος 2022 Απόφαση 01/2022
5 Φεβρουάριος 2022 Απόφαση 02/2022
6 Μάρτιος 2022 Απόφαση 03/2022
7 Απρίλιος 2022 Απόφαση 04/2022
8 Μάιος 2022 Απόφαση 05/2022
Apply Today

Αναστολή, Ανάκληση και Άρση Πιστοποιητικών

Προβλέπεται ανάκληση των πιστοποιητικών στην περίπτωση που γίνεται κακή χρήση τους, όπως αναφέρεται ρητά στους κανονισμούς υποψηφίων και στην Αίτηση. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης ανακοινώνει στον χρήστη εγγράφως και αιτιολογημένα την απόφαση ανάκλησης ή αναστολής του πιστοποιητικού του.

Ο χρήστης υποχρεούται να αποστείλει άμεσα στον Φορέα το πιστοποιητικό που έχει παραλάβει ενώ ο φορέας ανακοινώνει στον δικτυακό του τόπο την ανάκληση του πιστοποιητικού. Η αναστολή του Πιστοποιητικού γίνεται μετά από απόφαση του φορέα που είναι και αρμόδιο για την διαχείριση των καταγγελιών.

Ο χρήστης του πιστοποιητικού ενημερώνεται εγγράφως για την αναστολή ή την ακύρωση της ισχύος του πιστοποιητικού του και υποχρεούται να επιστρέψει το πιστοποιητικό του στον φορέα.

Δεν υπάρχουν, μέχρι και τη σημερινή ημέρα, πιστοποιητικά που να έχουν ανακληθεί.

Apply Today

ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

EMERSON BURNS
EMERSON BURNSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
LEE MILLER
LEE MILLERCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
PHOENIX MILLS
PHOENIX MILLSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Γίνε ένας από τους 5.000 Μαθητές του Ομίλου Real

Κάνε εγγραφή στο Newsletter, μάθε για τις προσφορές μας και απογείωσε την καριέρα σου.

Ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμά σας έχει αποσταλεί.
Υπήρξε πρόβλημα με την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπαθήστε αργότερα.